Povinnosť poisťovne plniť z PZP

© freefoto.com

Okresný súd Bratislava II rozsudkom zvrátil doterajšiu prax poisťovní uplatňovať pri plnení z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla tzv. amortizáciu („technické zhodnotenie“).

Každý prevádzkovateľ motorového vozidla je povinný podľa zákona uzatvoriť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP). Táto povinnosť existuje veľa rokov. Zmena nastala v roku 2001, keď dovtedajšie zákonné poistenie nahradilo povinné zmluvné poistenie (zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

PZP chráni na jednej strane vodiča (prípadne iného „škodcu“), ktorý nezavinene spôsobí škodu a na druhej strane poškodeného. V prípade škodovej udalosti má poisťovňa, s ktorou má prevádzkovateľ motorového vozidla uzatvorené PZP nahradiť škodu poškodenému.

Problémom je rozsah povinnosti poisťovne. Dlhé roky sa uplatňuje prax, že ak vznikne škoda na staršom motorovom vozidle a pritom nejde o tzv. totálnu škodu, poisťovňa nahradí škodu poškodenému len rozsahu po odpočítaní tzv. amortizácie, nazývanej aj technické zhodnotenie. Poisťovne majú za to, že opravou staršieho vozidla novými súčiastkami sa vozidlo zhodnotilo. Pojem náhrady škody podľa § 442 ods. 1 0bčianskeho zákonníka si interpretujú tak, že to, čo sa do vozidla namontovalo ako nové súčiastky, predstavuje „obohatenie“ vlastníka vozidla (pretože staré súčiastky boli nahradené novými). Súdna prax dosiaľ dávala poisťovniam za pravdu.

Okresný súd Bratislava II však rozsudkom z 25. 9. 2013 (sp. zn. 8C/320/2007-175) podal inú interpretáciu pojmu náhrady škody v súvislosti s povinnosťou poisťovne plniť z PZP. V konaní súd vyhovel žalobe, v ktorej sa žalobca domáhal plnenia od poisťovne vo výške zodpovedajúcej nákladom na opravu (novými súčiastkami), teda nezníženej o amortizáciu (technické zhodnotenie). Okresný súd Bratislava II sa v argumentácii oprel o nález Ústavného súdu ČR, sp. zn. II.ÚS 2221/07 z 19. 3. 2008 . Okresný súd Bratislava II v odôvodnení uvádza: „Pokiaľ... žalobca... uviedol vozidlo len opäť do stavu zodpovedajúcemu účelu a príslušným normám, zodpovedajú náklady opravy majetkovej ujme, ktorá spočíva v zmenšení majetku poškodeného. Rovnako, ako v českom prostredí, aj na Slovensku je notoricky známe, že havarované auto po oprave nahradením poškodených dielov novými nezhodnocuje svoju cenu na trhu, naopak...

Poisťovňa sa proti rozsudku neodvolala, rozsudok už nadobudol právoplatnosť.

Rozsudok Okresného súdu Bratislava II, sp. zn. 8C/320/2007-175 (PDF dokument)                   

    

ED-Corporation s. r. o.
RelaStav, s.r.o.
www.uctovnictvo.us"

NAJ.sk
Jak psát web